Att skapa en trygg och hälsosam boendemiljö är otroligt viktigt och när det gäller radon, en osynlig radioaktiv gas, är mätning det enda sättet att upptäcka den. 

Varför radonmätning är avgörande:

Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, och med cirka 500 lungcancerfall årligen borde det vara en prioritet att göra regelbundna radonmätningar. Den radioaktiva gasen kan tränga in i hus och bostäder från olika källor som marken, byggmaterial som blåbetong och till och med hushållsvattnet. Markradon är oftast den största boven och tränger in genom otätheter i grundkonstruktionen.

Radonmätning – det första steget mot en säker inomhusmiljö:

För att garantera en säker inomhusmiljö är radonmätning det första och viktigaste steget. Målet är att få ett tillförlitligt årsmedelvärde, och för att uppnå detta bör mätningen utföras under eldningssäsongen mellan den 1 oktober och den 30 april, under minst två månader. Med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du själv genomföra en radonmätning och få exakta resultat.

När behöver du göra en radonmätning:

Radonmätning är särskilt viktig i följande situationer:

  • Vid köp eller försäljning av en bostad.
  • Efter renoveringar, ombyggnationer eller ändringar i ventilations- och värmesystem.
  • Om det har gått över tio år sedan den senaste mätningen gjordes.
  • Vid misstanke om radon eller när du flyttar till ett nybyggt hus.

Långtidsmätning och korttidsmätning:

En långtidsmätning, som sträcker sig över minst två månader, är det säkraste sättet att mäta radon på och få ett årsmedelvärde. Om tiden är begränsad kan en korttidsmätning vara ett alternativ, även om resultaten endast är rådgivande. Korttidsmätningen pågår minst 7 dygn och är användbar i specifika situationer som vid husköp eller efter utförda åtgärder.

Åtgärder vid förhöjda radonhalter:

Om radonhalterna överstiger det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m³ bör åtgärder vidtas. Förbättringar av ventilationen, täthet eller isolering kan vara lämpliga beroende på källan till radonet. Sanering av radon i hushållsvattnet kan åstadkommas genom luftning innan vattnet når bostaden. Oavsett orsaken till problemet är det viktigt att identifiera källan och vidta åtgärder för att skapa en långsiktig lösning som inte bara säkrar en hälsosam miljö utan även kan påverka värdet på bostaden positivt.

Att vara medveten om radon och regelbundet genomföra radonmätning är nyckeln till att skapa en trygg och hälsosam boendemiljö för dig och din familj. Beställ din radonmätning idag!


Relaterad information:

Was ist Radon? Radon, ein farb- und geruchloses radioaktives Gas, ist ein natürlicher Bestandteil unserer Umwelt. Es tritt aus Böden und Gesteinen aus und kann in die Luft gelangen sowie in Gebäude eindringen. Bei längerer Exposition und höheren Konzentrationen können schädliche radioaktive Partikel in den Atemwegen verbleiben, was das Risiko von Lungenkrebs drastisch erhöht. Daher ist es entscheidend, sich mit dem Thema Radon zu beschäftigen, um sich vor dieser unsichtbaren Gefahr zu schützen.