Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden. Den är luktfri, smaklös och osynlig, vilket gör den till en osynlig fara i våra hem. Långvarig exponering för radon kan öka risken för lungcancer.

Hur radon hamnar i våra hem

Radon bildas i berggrunden när uran sönderfaller. Den kan sippra in i våra hem genom små sprickor i grunden. Radonhalterna kan vara betydligt högre i källare och andra utrymmen under jord.

Hälsorisker med radon

När man andas in radon kan gasen hamna i lungorna. Där sönderfaller den och avger radioaktiva partiklar som kan skada lungvävnaden. Detta kan leda till mutationer i celler och i sin tur till lungcancer. Risken för lungcancer ökar med ökande radonhalter och exponeringstid.

Hur höga radonhalter är farliga

Rekommendationen från Strålsäkerhetsmyndigheten är att radonhalten i inomhusluft inte ska överstiga 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). 

Hur man kan testa sitt hem för radon

Det är enkelt och billigt att testa sitt hem för radon. Du kan beställa en radonmätsre från en  firma specialicerde på radon. Det är en bra att testa sitt hem regelbundet, speciellt om du bor i ett område med kända radonproblem. För att få ett pålitligt resultat bör radonmätningar genomföras under eldningssäsongen, som varar från 1 oktober till 30 april. Mätningen bör pågå i minst två månader. Den mest tillförlitliga metoden för att mäta radon är att använda spårfilmsdosor för långtidsmätningar, vilket ger ett noggrant årsmedelvärde. Med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du enkelt utföra en långtidsmätning själv. Om du behöver ett snabbt resultat kan en korttidsmätning övervägas. Den är endast rådgivande men kan vara användbar vid tillfällen som husköp eller efter genomförda åtgärder.

Radonsanering

Om du har höga radonhalter i ditt hem finns det åtgärder du kan vidta för att sänka dem. Radonsanering är en effektiv metod för att skydda dig och din familj. Det finns olika saneringsmetoder beroende på typ av hus och källan till radonet. 

Ta ansvar

Att testa sitt hem för radon och vidta åtgärder vid behov är en viktig del av att ta ansvar för sin hälsa. Genom att skydda dig mot radon kan du minska risken för lungcancer.