Gaschromatografi-masspektrometri (GC/MS) är en kraftfull analytisk teknik som används inom olika vetenskapliga områden, inklusive kemi, läkemedelsutveckling, miljövetenskap och brottsbekämpning. Denna metod möjliggör identifiering och kvantifiering av olika kemiska föreningar i komplexa blandningar med hög känslighet och precision.

Principen bakom GC/MS är att den kombinerar två separationsmetoder, gaschromatografi (GC) och masspektrometri (MS). I gaschromatografi separeras föreningarna i en provblandning genom att de skickas genom en kolonn med en bärvätska. Varje förening har en specifik retentionstid baserat på dess interaktion med kolonnen, vilket resulterar i en separering av komponenterna. Efter separationen passerar föreningarna in i masspektrometern där de joniseras och fragmenteras, vilket genererar ett unikt masspektrum för varje förening. Dessa masspektra används sedan för att identifiera de olika föreningarna i provet.

GC/MS analys vid drogtestning

En av de vanligaste tillämpningarna av GC/MS är inom drogtestning. Genom att använda denna teknik kan man detektera och kvantifiera olika droger och deras metaboliter i biologiska prover som blod, urin eller hår. Detta gör det möjligt för till exempel arbetsplatser att utföra drogtestning på personal för att säkerställa en säker och drogfri arbetsmiljö. Drogtestning på jobbet är en viktig åtgärd för att förebygga olyckor och öka produktiviteten på arbetsplatsen.

Vid drogtestning med GC/MS tas ett prov från en individ och förbereds för analys. Provet kan vara urin, blod eller hår, beroende på vilken typ av droger som ska detekteras och önskad detektionsfönster. Provet behandlas för att extrahera och koncentrera eventuella droger eller deras metaboliter som kan vara närvarande. Därefter injiceras provet i gaschromatografen där de olika föreningarna separeras baserat på deras kemiska egenskaper och retentionstider.

Efter separationen leds föreningarna in i masspektrometern där de joniseras och fragmenteras. Masspektrumet som genereras används sedan för att identifiera de specifika drogerna eller deras metaboliter i provet. Genom att jämföra det observerade masspektrumet med en databas av kända masspektra kan analytikerna fastställa närvaron och koncentrationen av olika droger i provet med hög precision och tillförlitlighet.

GC/MS är en mycket känslig teknik som kan detektera droger även i mycket låga koncentrationer. Dess höga precision och tillförlitlighet gör den till ett viktigt verktyg för drogtestning inom både medicin och arbetsplatsmiljöer. Genom att använda denna teknik kan arbetsgivare säkerställa en drogfri arbetsplats och minska risken för olyckor relaterade till droganvändning.