Om man utsätts för höga nivåer av radon under en längre tid ökar risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon ungefär 14% av alla lungcancerfall i Sverige, vilket motsvarar cirka 500 fall per år. Risken att drabbas av lungcancer på grund av radon beror på flera faktorer, såsom mängden radon man exponeras för, hur länge man har exponerats och personliga faktorer som påverkar risken för att utveckla lungcancer. 

Radon kan komma in i våra bostäder från tre möjliga källor: marken, byggmaterial (blåbetong) eller hushållsvattnet. Markradon är den främsta källan till radon i byggnader, då radonet sprids in i huset genom grundkonstruktionens otätheter när luft från jorden dras in i byggnaden. För att avgöra om en bostad har för höga halter av radon, är det nödvändigt att utföra en radonmätning. Det primära syftet med en radonmätning är att fastställa om radonhalten i bostaden överskrider referensnivån på 200 Bq/m3. En långtidsmätning under eldningssäsongen från 1 oktober till 30 april i minst två månader ger ett pålitligt resultat av årsmedelvärdet. En korttidsmätning ger endast en indikation på ett eventuellt problem med radon . En radonmätning är den enda metoden som garanterar en radonfri inomhusmiljö.

Om en långtidsmätning visar förhöjda nivåer av radon i en bostad, bör en radonbesiktning utföras för att fastställa vilka åtgärder som krävs för att minska radonhalterna. En radonbesiktning är en enkel undersökning som utförs på plats i hemmet eller fastigheten för att identifiera källan till radonet och bestämma lämpliga åtgärder för att åtgärda problemet. En besiktningsman hjälper till att utvärdera hur radonet kommer in i huset, till exempel genom marken, byggnadsmaterial eller vatten. Konstruktionen av huset granskas, ventilationen kontrolleras, eventuella läckor upptäcks och gammastrålning från byggnaden mäts. Efter genomgången presenteras resultaten och lämpliga åtgärder för att åtgärda problemet. Det finns flera sätt att sanera radon, beroende på källan till radonet. Efter saneringen är det viktigt att utföra en kontrollmätning för att säkerställa att radonhalterna har minskat och att radonsaneringen har varit framgångsrik.